REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOWIDZY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, rozpocznie się w marcu br.

W Szkole Podstawowej w Snowidzy rozpoczynamy rekrutację do jednego oddziału przedszkolnego GRUPY „0” i jednego oddziału klasy I.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa w Snowidzy          2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – lesny.com.pl

Informacje na temat rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów wychowania przedszkolnego i  klas I, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, rozpocznie się w marcu br.

W Szkole Podstawowej w Snowidzy rozpoczynamy rekrutację do jednego oddziału przedszkolnego GRUPY „0” i jednego oddziału klasy I.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

KLASA PIERWSZA

 

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snowidzy informuje, że zapisy do klas pierwszych

na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz poza

obwodem prowadzone będą od 01 do 30 marca 2023 r. w sekretariacie

szkoły  w godz. 8:00 – 15:00.

Dzieci z obwodu nie podlegają rekrutacji, są przyjmowane na podstawie

zgłoszenia  rodziców. Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie

do klasy I.

  1. W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają

dzieci:

– urodzone  2016 r.

– odroczone w roku szkolnym 2022/23

– urodzone  2017 r.  – na wniosek rodziców; (objęte  wychowaniem przedszkolnym

w roku 2022/2023).

Jeżeli dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny w innej placówce, prosimy również o powiadomienie szkoły obwodowej o tej decyzji.

  1. Prosimy również rodziców dzieci urodzonych w roku 2017 o zgłaszanie, gdzie dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Dokumenty do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie

Terminy rekrutacji

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dzieci urodzone w roku 2017 - mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Snowidzy planowane jest

utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla grupy „0”.

01 marca – 30 marca - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

31 marca -  Do wglądu w sekretariacie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . Potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

0d 01 kwietnia do 20 maja -  Rekrutacja uzupełniająca.

Dokumenty do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie

NA GÓRĘ