DOBRE SERCE

      W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej w Snowidzy realizowany jest program „Dobre Serce ”, program wzorowany jest na ogólnopolskiej kampanii „Warto być dobrym” oraz „Anioły ze szkoły”.

WSTĘP

            Ważną cechą współczesnego świata są relacje międzyludzkie i tworzenie więzi z drugim człowiekiem. Niezwykle ważnym zadaniem jest pomoc drugiej osobie w potrzebie. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż zauważa się dziś tendencje antyspołeczne, ludzie wycofują się z życia społecznego, nie interesują się problemami świata. Powiedzenie „człowiek człowiekowi wilkiem” staje się bardzo aktualne. Bardzo łatwo kogoś obrazić, komuś dokuczyć, zrobić wielką przykrość. Bazą programu jest przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym i budowa zdrowej więzi międzyludzkiej poprzez niesienie pomocy tym, którzy tego potrzebują, by nie czuli się osamotnieni i bezsilni. Każdy człowiek dąży do samorealizacji, niektórzy mają nieco „pod górkę”, borykają się z problemami, które można rozwiązać, wystarczy tylko zwykła ludzka życzliwość i chęci. Nie bądźmy społeczeństwem bez serca, bez wizji na przyszłość. Kiedyś może okazać się, że to my będziemy potrzebowali pomocy.

            Ktoś powiedział, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt. Chcemy zadbać również o ten aspekt zachowania młodego człowieka. Niezbędne jest podjęcie szerokich działań, by pomóc zatroszczyć się o te istoty, które są całkowicie bezbronne i uzależnione od ludzi – zwierzęta.

Co można jeszcze zrobić? Jak wpłynąć swoim działaniem na zmianę stanu swojego otoczenia – należy zadbać o środowisko. Człowiek, który ze świadomością patrzy na to, co go otacza, nie niszczy pracy innych ludzi. Co więcej, jeżeli ten sam młody człowiek chciał zrobić coś dobrego dla natury, będzie do tego zachęcał innych – a zadań jest wiele!

Wykształcenie nawyku pomocy jest bardzo istotne, dobrze rokuje na przyszłość i sprawia, że czujemy się pełnowartościowi. Młodzież jest odważna, waleczna, czasami uparta, ale też niepewna, nieśmiała. Jak pomóc młodym ludziom w budowaniu pozytywnego obrazu samych siebie, poprzez pokazanie im jakimi wartościowymi ludźmi są, jak wspaniale sobie radzą, jak ważne rzeczy robią. Nie dobre oceny świadczą o dobrym uczniu, a jego zachowanie, nie trzeba mieć piątek, by być wspaniałym człowiekiem, dobro nie dyskryminuje nikogo, jest zaraźliwe i daje dużo satysfakcji.

 

I. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:

            Celem głównym programu jest uwrażliwienie młodzieży na czynienie dobra. Uświadomienie młodych ludzi, że dobre uczynki robi się łatwo i nic one nie kosztują. Wzmocnienie w młodzieży chęci czynienia dobra i chęci życia w środowisku pełnym życzliwości i wzajemnej pomocy. Jednym z celów przewodnich jest pokazanie młodzieży różnych form bycia dobrym, poprzez działania w wolontariacie, organizowanie imprez charytatywnych, pomaganie kolegom  z klasy, ze społeczności lokalnej, poprzez działanie na rzecz zwierząt i środowiska.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- motywowanie uczniów do pozytywnego zachowania,

- dostrzeganie w uczniach cech wolontariusza i stymulacja tych cech,

- nauka planowania akcji szkolnych i pozaszkolnych, rozwijanie cech organizatorskich,

- zachęcanie uczniów do aktywnego życia szkolnego,

- pomoc w budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich,

- integracja zespołu klasowego, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej,

- wzrost aktywności charytatywnej uczniów.

 

II. TREŚCI I EFEKTY DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM

            Każdy uczeń naszej szkoły może wziąć udział w programie, uczestnictwo jest dobrowolne. Zakładamy, że każdy człowiek jest dobry i chce pomagać innym.

OBSZARY POMOCY:

- pomoc rodzinie, kolegom, znajomym,

- pomoc zwierzętom,

- pomoc na rzecz środowiska naturalnego.

RODZAJE POMOCY:

- doraźna (np. akcje charytatywne, akcja ‘Góra Grosza’, zbiórki żywności, zabawek, książek, szukanie domów dla zwierząt, pomoc schroniskom, akcje sprzątania świata),

- długoterminowa (np. zbieranie nakrętek, plastykowych zabezpieczeń z butli gazowych, baterii).

REALIZACJA TREŚCI WINNA PRZYNIEŚĆ NASTĘPUJĄCE EFEKTY:

- dobre samopoczucie u uczniów,

- wzrost poczucia własnej wartości,

- wzrost liczby uczniów angażujących się w akcje charytatywne w szkole i poza szkołą,

- promocja szkoły w środowisku lokalnym,

- zerwanie z negatywnym wizerunkiem nastolatka,

- integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym,

- wzrost zainteresowania rodziców działalnością szkoły,

- większe zaangażowanie nauczycieli w życie szkoły,

- rozwój cech pedagogicznych nauczycieli i urozmaicenie oferty szkoły.

III. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

1. ROZPOZNANIE POTRZEB:

- świadoma ocena potrzeb innych ludzi i dostrzeżenie możliwości pomocy,

- znajomość środowiska lokalnego.

2. ZBIERANIE INFORMACJI O POTRZEBACH:

- wspólny dialog i określenie działań,

- burza mózgów i wspieranie kreatywnego myślenia uczniów,

- analiza zgłoszonych pomysłów.

3. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ:

- rozmowa z uczniami o organizacji akcji, zachęcanie uczniów do większej aktywności poprzez wykonanie plakatów, ulotek, przypominanie w klasach o akcji,

- pilnowanie terminów przeprowadzanych akcji,

- finał akcji, przekazanie darów/ udzielenie pomocy i podsumowanie osiągnięć,

- dokumentowanie przeprowadzanych inicjatyw.

4. FORMY STYMULOWANIA AKTYWNOŚCI UCZNIÓW W PROGRAMIE:

- przypominanie o akcjach na lekcjach, włączenie do akcji wszystkich nauczycieli szkoły,

- prowadzenie rankingu punktowego i wprowadzenie zdrowej konkurencji,

- prowadzenie gazetki ściennej informującej o akcjach przeprowadzanych w szkole,

- wykonanie plakatów, ulotek zachęcających do brania udziału w organizowanych wydarzeniach,

- na lekcjach wychowawczych: podkreślanie roli wolontariatu i bezinteresownej pomocy innym,

- na spotkaniach z rodzicami: przypominanie o akcjach i dziękowanie za dotychczasową pomoc,

- zachęcanie uczniów do kreatywnego myślenia i proponowania własnych inicjatyw,

- wizyta w  Domu Małych Dzieci w Jaworze, schronisku dla bezdomnych psów, szpitalu, itp.,

- nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców.

IV. REALIZATORZY PROGRAMU I ICH ZADANIA:

Osoby realizujące przyjęty w szkole program to: dyrektor, nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagog szkolny i bibliotekarz.

ZADANIA DYREKCJI SZKOŁY:

- wspieranie nauczycieli i uczniów w podejmowanych inicjatywach,

- zapewnianie warunków przeprowadzania akcji szkolnych,

- pozyskiwanie funduszy na działania,

- współdziałanie z środowiskiem lokalnym w celu przeprowadzenia organizowanych działań,

- współpraca z rodzicami, władzami gminy i organizacjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz pomocy innym.

ZADANIA KOORDYNATORÓW PROGRAMU:

- opracowanie programu „Dobre Serce”,

- informowanie i przypominanie gronu pedagogicznemu o akcjach organizowanych przez szkołę,

- rejestrowanie działań charytatywnych uczniów,

- promowanie dobrego zachowania i angażowania się w pomoc,

- monitorowanie programu i ewaluacja jego realizacji.

ZADANIA NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW:

- zachęcanie uczniów do działań charytatywnych,

- pochwały dla uczniów wyróżniających się w działaniach na rzecz innych osób, zwierząt i środowiska,

- propagowanie idei programu na lekcjach wychowawczych i w czasie spotkań z rodzicami uczniów,

- przekazywanie na bieżąco informacji na temat działań uczniów do koordynatorów programu.

V. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ CHARYTATYWNYCH:

- informowanie rodziców o realizacji programu „Dobre Serce ”,

- zachęcanie rodziców do uczestnictwa w akcjach przeprowadzanych w szkole,

- słuchanie propozycji i współorganizowanie działań charytatywnych,

- wsparcie Rady Rodziców dla działań charytatywnych szkoły,

- wpieranie aktywności charytatywnych w domu i budowanie pozytywnego obrazu pomocy drugiemu człowiekowi.

VI. EWALUACJA PROGRAMU

            Ewaluacja programu „Dobre Serce” będzie przebiegała na bieżąco, tzn. po każdej inicjatywie realizowanej w naszej szkole. Miernikiem ewaluacji może być liczba uczestników akcji, rozmiary pomocy udzielonej dzięki akcji oraz wzrost liczby punktów za dobre zachowanie.

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ