"BIAŁO - CZERWONI"

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.” 

(Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

Idea i charakterystyka programu: 

            Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno - wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej jest ściśle powiązany     z edukacją regionalną.

 

Głównym założeniem programu jest kształtowanie osobowości ucznia, który poprzez różnorodne działania w grupie oraz własne działania, nie tylko artystyczne, poznaje, tworzy i wzbogaca otaczający go świat, a szczególnie miejsca mu najbliższe – Mała Ojczyzna.

 

Cele główne :

 

1. Pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi i odpowiedzialności za „swoją małą Ojczyznę ” – ochrona wspólnego dziedzictwa.

 

2. Kształtowanie tożsamości narodowej i lokalnej oraz współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji – identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym.

 

3.Pobudzanie inicjatywy do propagowania zachowań prospołecznych.

 

4. Kształtowanie kultury społecznej i świadomości patriotycznej – umiejętności włączania działań patriotyczno - społecznych we własne życie.

 

5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla własnego państwa i gminy oraz symboli narodowych i lokalnych.

 

6.Kształcenie umiejętności aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności regionu, kraju oraz kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i państwowych.

 

7.Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości państwowych.

 

8. Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji dla innych narodów i kultur.

 

 

Cele szczegółowe:

 

1. Pomoc w identyfikacji z „Małą” i „Wielką” ojczyzną.

 

2. Zapoznanie uczniów z obrzędami i tradycjami, rodzinnymi, lokalnymi, narodowymi, kulturowymi.

 

3.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnym zwróceniu uwagi

na postawy otwartości, tolerancji i antydyskryminacji.

 

4.Wdrażanie do świadomego uczestnictwa w obchodach świąt państwowych.

 

5. Budzenie szacunku dla symboli narodowych, przybliżenie historii.

 

6. Kształtowanie postawy patriotyzmu. Dostarczanie wiedzy na temat patriotyzmu dawniej, wykazywanie współczesnych przejawów zachowań świadomego patriotyzmu.

 

7. Przybliżenie uczniom historii regionu. Aktywny udział w jej tworzeniu.

 

8. Organizowanie i udział w imprezach lokalnych o charakterze historycznym kulturalnym                    i oświatowym. Rozwijanie aktywności artystycznej, naukowej i sportowej.

 

9. Rozwijanie umiejętności wspólnego działania na rzecz społeczeństwa. Dbanie  o wspólne dobro narodowe. Popularyzowanie akcji charytatywnych.

 

10. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

 

11. Ukazanie uczniom w jaki sposób mogą wpływać na życie kraju. Przybliżenie wiedzy na temat funkcjonowania władz państwa z ideą demokracji.

 

13. Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie społeczne i cudzą własność. Ukazywanie sytuacji, w której można ją utracić.

Głównym celem wychowania patriotycznego i obywatelskiego w naszej szkole jest kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia. Cel ten realizowany jest poprzez podejmowane różnego rodzaju działania i inicjatywy. Wśród nich są m.in.:

I. Aktywny i systematyczny udział uczniów w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych

Efekty: wzmocnienie postaw patriotycznych, utrwalenie szacunku dla historii i tradycji, uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznych i rocznicowych

II. Spotkania z ciekawymi ludźmi

Efekty: zdobycie wiedzy historycznej wykraczającej poza lekcje historii; umożliwienie spotkania interesujących ludzi

III. Lekcje inne niż wszystkie

Efekty: utrwalenie wiedzy historycznej, udział w ciekawych zajęciach zorganizowanych w innym miejscu niż klasa; zwiedzenie muzeów posiadających autentyczne eksponaty związane z historią Polski

IV. Wycieczki do miejsc związanych z historią Polski i regionu

Efekty: utrwalenie wiedzy historycznej, zwiedzenie miejsc związanych z historią Polski

V. Organizacja szkolnych uroczystości:

 

wg kalendarza imprez szkolnych

Efekty: zaangażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły; aktywny udział w przygotowanie uroczystości o charakterze patriotycznym; lokalnym

 

2. Formy pracy:

Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność uczniów. Do potrzeb programu stosuje  się wszystkie formy pracy:

 

  • • indywidualna,
  • • zespołową,
  • • zbiorową
  • • w różnych proporcjach w zależności od potrzeb.

 

L.P.

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

 - Wystawienie pocztu flagowego

Cały rok

Dyrektor

B. Mazur - Makuch

2.

Dzień Papieski

październik

A. Sierpina,

H. Maściuch

2.

- zapalenie zniczy w obozie

„Gross- Rosen”

listopad

B. Mazur – Makuch

 

 

 

3.

- przygotowanie inscenizacji z okazji rocznicy Święta Niepodległości dla mieszkańców naszej Gminy i dla uczniów naszej szkoły

- Konkurs Piosenki Patriotycznej

- konkurs na plakat promujący Święto Niepodległości

- udział w Powiatowym Konkursie Historycznym „ Przy zabawie o historii”

- Dzień Zmarłych – opieka nad grobem „Nieznanego Żołnierza”

listopad

J. Kawczyńska,

B. Mazur – Makuch

 

G. Stachura

 

 

 

 

 

A. Sierpina,

H. Maściuch

 4.

- Maraton Pisania Listów w ramach współpracy z Amnesty International

- Prawa dziecka

-odnawiamy tradycje  bożonarodzeniowe – Wigilia Pokoleń

– wystawienie grupy kolędniczej

Grudzień

B. Mazur – Makuch

M. Mróz – Wojkowska

 

 

wychowawcy klas

5.

Przedstawienie Jasełkowe dla mieszkańców

styczeń

A. Sierpina, wychowawcy klas 0-III, J. Musiałkiewicz -Otręba

6.

- spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach lekcja historii inna niż wszystkie:

- warsztaty w obozie pracy Gross- Rosen

- spotkanie z kombatantami mieszkającymi na terenie gminy Mściwojów

- Spotkania z władzami gminy Mściwojów

Cały rok

B. Mazur – Makuch

 

7.

- szkolny konkurs „ Tradycje Świąt Wielkanocnych”

 

Marzec/kwiecień

A. Sierpina,

H. Maściuch

 

B. Mazur – Makuch

 

wychowawcy klas

8.

- Dzień barw narodowych w szkole

- Dzień Kotyliona

 

B. Mazur – Makuch

J.Musiałkiewicz-Otręba

 

wychowawcy klas

NA GÓRĘ