MÓJ PIERWSZY BIZNES/SKO

 Projekt z przedsiębiorczości to  lekcja  wos-u poprzez działanie.

   Uczniowie angażują się w różne zadania, są bardzo aktywni. Uczą się współpracy, odpowiedzialności i szacunku. Projekt ten polega na założeniu spółdzielni przez uczniów klas trzecich, zbadania rynku, dokonania analizy i opracowania takich form aktywności by przyniosła zysk. Zarobione pieniążki będą przeznaczone na wycieczki klasowe na którą zapraszają swojego wychowawcę.

Spółdzielnia Uczniowska  jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela wos-u  i działa na podstawie statutu uchwalonego  przez członków założycieli. Obowiązkiem członków spółdzielni jest uzyskanie zgody Dyrektora szkoły,  zdawanie raportu finansowego opiekunowi, prowadzenie małej księgowości. Udział w projekcie klasy nie jest obowiązkowy.Projekt trwa od stycznia do maja 2018r. i  może zostać w każdej chwili przerwany jeżeli klasa go nie realizuje, bez ponoszenia konsekwencji.

 

Cele:

 • kształtowanie postaw pro aktywnych, kreatywności i przedsiębiorczości uczniów,
 • uświadomienie uczniom znaczenia samozatrudnienia jako sposobu radzenia sobie z trudnościami  na rynku pracy,
 • zdobycie umiejętności prostej analizy otoczenia i działalności gospodarczej na poziomie lokalnym,
 • nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową,
 • rozwijanie nawyku oszczędzania oraz właściwego i planowego gospodarowania funduszami, uczciwości w rozliczeniach finansowych,
 • kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności,
 • kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących,

RODZAJ  ZAJĘĆ:

 

            Zajęcia kształtujące u uczniów postawy przedsiębiorczości, aktywności edukacyjnej i zawodowej – są realizowane w ramach wos-u. Program  zajęć   jest propozycją wzbogacającą  przedmiot: ”Wiedza o społeczeństwie” w odniesieniu do modułu „ Wychowania do aktywnego udziału  w życiu gospodarczym kraju”.

Zajęcia w takiej formie   są  propozycją  przygotowania młodzieży j do aktywnego wchodzenia

 w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez  aktywne wzmacnianie swoich  stron, zainteresowań, uzdolnień, a przez to  dostosowania  się  do zmieniającej się struktury rynku pracy.

 

Zgodnie z podstawą  programową wprowadzono także treści  kształcenia i wychowania jak:

 1. Gospodarstwo domowe – zarządzanie własnymi pieniędzmi
 2. Najważniejsze zasady racjonalnego gospodarowania
 3. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych kwalifikacji zawodowych
 4. Wybór  zawodu.
 5. Ubieganie się o pracę

 

METODY  PRACY Z UCZNIEM:

Podające:

 • Pogadanka

Problemowe-aktywizujące:

 • Burza mózgów
 • Symulacja

 

FORMY PRACY:

 

 • grupowa
 • indywidualna

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

 

W czasie realizacji programu będzie przekazywana uczniom nie  tylko określona wiedza merytoryczna, ale również  będzie się stwarzać młodzieży możliwość samodzielnego myślenia, kojarzenia,  odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy i działania.

Realizując  program, uczniowie będą podejmować  działania, które pozwolą im na zdobycie  doświadczeń w zakresie efektywnego współdziałania w zespole, radzenie sobie w sytuacjach nowych i trudnych, podejmowania szybkich decyzji, realizacji własnych inicjatyw sprawdzenia  siebie.

Dzięki temu  uczeń  zyskuje  lepszą  motywację  do planowania  i organizowania własnej nauki, rozwijania swojej osobowości , wzmacniania  swojej  przyszłej drogi zawodowej.

 

Założeniem programu jest żywy udział w zajęciach, który warunkuje kształtowanie postaw

 i umiejętności.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

 

 • • dostarczenia elementarnej wiedzy ekonomicznej,
 • rozwijania ducha przedsiębiorczości
 • • wzbudzania wyobrażeń, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej
 • i gospodarczej
 • • pomoc w świadomym kształtowaniu  kariery  zawodowej
 • świadome wykorzystanie własnego potencjału
 • • planowanie działań i racjonalne dokonywanie wyborów przy podejmowaniu decyzji
 • dotyczących wytyczania swojej drogi życiowej

 

Oczekiwane rezultaty

 

 • Uczeń określa cele swoich działań
 • Wymienia podstawowe zasady efektywnego planowania
 • Wyróżnia kryteria istotne przy podejmowaniu decyzji
 • Określa etapy procesu decyzyjnego
 • Posiada podstawowa wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii
 • Kształtuje nawyki konsumenckie
 • Uczy się poruszania w świecie finansów
 • Uczeń jest przygotowany do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze
 • Aktywnie wzmacnia swoje mocne strony, zainteresowania, uzdolniania, a przez to zna sposoby dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy

 

 

TEMATYKA  DZIAŁAŃ:

 

Wczasie realizowania projektu uczniowie klas trzecich poznają tematykę takich działań jak:

 1. Czas jako wartość  ekonomiczna.
 2.  Finanse osobiste.
 3. Gospodarka  finansami.
 4. Robię  zakupy.
 5. Co się  dzieje  na rynku.
 6. Mogę. Potrafię. Chcę.
 7. Zasady funkcjonowania  gospodarki rynkowej  i jej podstawowe  pojęcia i prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ