Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2020-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty


INKUBATOR - WSPIERANIE UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

 

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW

 

 

PROGRAM REALIZOWANY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SNOWIDZY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                         

                                                                     

                                                                                                

                                                                             

                                                                               KOORDYNATORZY PROGRAMU:

                                                                                                             JOANNA KAWCZYŃSKA, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Snowidzy realizowany jest  program „INKUBATOR”.

WSTĘP

Wczesne wykrycie oraz właściwe wsparcie rozwoju i talentów dzieci to jedno z najważniejszych zadań edukacji. W tym celu w Szkole Podstawowej w Snowidzy będzie realizowany program "Inkubator". Podstawowym celem programu jest pomaganie dziecku uzdolnionemu w harmonijnym rozwoju, zorganizowanie opieki nad uczniem uzdolnionym oraz promowanie jego osiągnięć.

Sprawowanie opieki pedagogiczno – wychowawczej nad uczniem uzdolnionym stanowi w wielu wypadkach wyzwanie dla samego nauczyciela. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest osobowość nauczyciela, jego wiedza i entuzjazm, jednakże jego osamotnione działania nie mogą być w pełni efektywne, lecz stanowić muszą fragment zorganizowanych działań szkoły. O potrzebie podejmowania dodatkowych wysiłków, by uczniowie uzdolnieni zostali objęci opieką, muszą być przekonani wszyscy nauczyciele. Stąd niezbędne jest podjęcie szerokich działań wypracowanych przez szkołę, by rozpoznać zdolności uczniów, utwierdzić ich w przekonaniu o posiadaniu określonych predyspozycji oraz wskazać możliwości rozwoju i odniesienia sukcesu. Dotyczy KAŻDEGO DZIECKA  W NASZEJ SZKOLE. To nauczyciele i rodzice mogą spowodować, że dziecko z trudnościami w uczeniu się, nie osiągające mierzalnych sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, ale posiadające przecież uzdolnienia w różnych innych dziedzinach ludzkiej aktywności, będzie rozwijać się prawidłowo. Poprzez fakt, iż zostanie docenione, dowartościowane, a może po prostu zauważone, rozpocznie rozwijanie swych talentów, pasji                             i umiejętności.

 

I.   CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:

      Celem przewodnim programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia Szkoły Podstawowej w Snowidzy, wczesne rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka oraz promowanie ich na terenie szkoły                     i w środowisku lokalnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, stymulowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów,

 • nauka efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju,

 • dostarczanie uczniom wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z ich rozwojem intelektualnym  i uzdolnieniami,

 • wzrost aktywności twórczej uczniów, kształtowanie ucznia kreatywnego, o szerokich horyzontach umysłowych, promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

  II.  TREŚCI I EFEKTY DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM

                  UCZEŃ ZDOLNY to każdy uczeń naszej szkoły. Zakładamy, że nasi uczniowie posiadają pewne predyspozycje humanistyczne, matematyczne, artystyczne, przyrodniczo-ekologiczne, organizacyjne lub sportowe, ciekawość poznawczą i motywację twórczą.

  OBSZARY UZDOLNIEŃ UCZNIA:

 • humanistyczny

 • matematyczno – informatyczny

 • techniczno – przyrodniczy

 • twórczy

 • sportowy

 • artystyczny

 • społeczno – przywódczy

  Realizacja treści winna przynieść następujące efekty:

 • wzrost poczucia własnej wartości ucznia,

 • wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych,

 • wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych,

 • promocja uczniów w szkole i środowisku lokalnym,

 • integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym,

 • zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły,

 • wzrost motywacji nauczycieli do pracy,

 • rozwój umiejętności nauczycieli i poszerzenie kreatywności oferty edukacyjnej szkoły.

   

  III.   SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

  1.   ROZPOZNANIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW:

 • opracowanie szkolnych procedur rozpoznawania uzdolnień,
 • organizowanie konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych,
 • organizowanie różnorodnych form aktywności umożliwiających rozpoznawanie zdolności uczniów,
 • stwarzanie okazji do aktywności i twórczego działania (praca w samorządzie, udział  w konkursach, kołach, otwartych zajęciach edukacyjnych, rozwiązywanie zadań problemowych na lekcji i w domu, wykonywanie prac długoterminowych, udział w projektach, organizowanie przez uczniów imprez, uczeń – asystent nauczyciela).

   

  2.   FORMY ZBIERANIA INFORMACJI NA TEMAT UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ  UCZNIÓW:

 • obserwacja ucznia, w jakich rolach czuje się najlepiej, gromadzenie opinii oraz spostrzeżeń nauczycieli uczących dziecko;

 • obserwacja organizacji klasowych i szkolnych uroczystości pod kątem odgrywania określonych ról przez uczniów na gruncie klasowym i szkolnym oraz w świetlicy wychowawczo-profilaktycznej;

 • analiza osiągnięć i dokumentacji szkolnej każdego ucznia pod kątem zainteresowań, uzdolnień i osiągnięć;
 • analiza wyników konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych;

 • rozmowa z rodzicami na temat zainteresowań dziecka;
 • rozmowy z uczniem – badanie stylów uczenia się oraz profilu uzdolnień  i zainteresowań,
 • zapoznanie się z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia w dziedzinach pozaszkolnych, (np. sport, muzyka, taniec, zaangażowanie społeczne itd.);
 • konsultacja ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • dokumentowanie zdarzeń związanych z osiągnięciami i rozwojem ucznia.

   

  3.   FORMY STYMULOWANIA ROZWOJU UCZNIÓW:

  PODCZAS LEKCJI:

 • indywidualizacja pracy podczas lekcji,
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • poszerzanie treści programowych i pozaprogramowych,
 • wdrażanie do roli lidera zespołu i asystenta nauczyciela,
 • dodatkowe zadania, ćwiczenia, przygotowywanie dodatkowych zadań dla uczniów zdolnych,
 • projekty uczniowskie,  referaty wykorzystujące literaturę przedmiotu,
 • formułowanie ciekawych problemów, stawianie wyzwań,
 • kształcenie ucznia twórczego.

   

   

   

  PODCZAS ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

 • koła zainteresowań,
 • wycieczki dydaktyczne, obozy naukowe, lekcje muzealne,
 • opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, przeglądów i konkursów pozaszkolnych,
 • kształcenie wielopoziomowe w codziennej praktyce szkolnej,
 • wykorzystywanie w pracy indywidualnej pomocy dydaktycznych i publikacji naukowych stosownych  do poziomu zainteresowań ucznia,
 • wykorzystanie szczególnych zainteresowań uczniów w dziedzinie informatyki do przygotowania pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz różnych opracowań dotyczących życia szkoły,
 • kontaktowanie się z osobami lub instytucjami wspierającymi rozwój ucznia zdolnego,
 • realizacja projektów edukacyjnych,
 • specjalistyczne zajęcia pozaszkolne np. w MCK, szkołach językowych, szkole muzycznej.

 

4.   FORMY PROMOWANIA UCZNIÓW:

 • informowanie na bieżąco szkolnej społeczności podczas lekcji wychowawczych oraz podczas apeli o odniesionych sukcesach,
 • prezentacja osiągnięć uczniów w czasie uroczystości szkolnych oraz podczas spotkań z rodzicami,
 • współudział w organizowaniu szkolnych konkursów oraz zawodów sportowych,
 • nagradzanie uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 • listy pochwalne dla rodziców,
 • publikowanie nazwisk laureatów konkursów w szkolnych gablotach, w szkolnej gazetce, na stronie internetowej szkoły, w prasie lokalnej,
 • wystawienie prac uczniów w salach lekcyjnych, na korytarzach szkoły oraz w innych  miejscach publicznych (inne placówki oświatowe, Urząd Gminy, biblioteki publiczne).

   

 • NAGRODA RZECZOWA UFUNDOWANA PRZEZ RADĘ RODZICÓW (zasady przyznania nagrody w załączniku).

   

  IV. REALIZATORZY PROGRAMU  I  ICH ZADANIA

  Program będą realizować pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, pedagog szkolny, bibliotekarz.

   

  ZADANIA DYREKCJI SZKOŁY

 • stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania swej wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym,

 • zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym,

 • wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych – tworzenie kół zainteresowań rozwijających poszczególne uzdolnienia, zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów  i rodziców,

 • pozyskiwanie funduszy na podejmowane zadania,

 • współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi szkołę  w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień  i zainteresowań,

 • organizowanie warunków do udziału w konkursach i koordynowanie pracy z uczniem, którego nieobecność na zajęciach miała związek z udziałem w konkursach, zawodach, warsztatach, itp.,

 • wyróżnianie (np. poprzez listy gratulacyjne, podziękowania, informacje w mediach itp.) rodziców i instytucji ściśle współpracujących ze szkołą w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych i wszelkich działań związanych z ich rozwojem.

   

  ZADANIA KOORDYNATORÓW PROGRAMU ( wybranych spośród nauczycieli):

 • opracowanie programu INKUBATOR,
 • propagowanie wśród grona pedagogicznego idei wspierania uzdolnień uczniów,
 • rejestrowanie działań dydaktycznych wobec uczniów uzdolnionych,
 • rejestrowanie osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych ucznia zdolnego,
 • promowanie uczniów zdolnych w szkole i poza nią,
 • monitorowanie przebiegu programu i przeprowadzenie okresowej ewaluacji,
 • włączenie do współpracy wychowawców, pedagoga szkolnego, pracowników biblioteki oraz innych nauczycieli, którzy obejmą indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów zdolnych.

 

ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWYCH:

 • indywidualizowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych programu pracy z uczniem zdolnym,
 • współpraca z rodzicami, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z uczniem zdolnym, możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły i stosowanie tych metod,
 • umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn niezależnych od ucznia, takich jak: udział w konkursach, zawodach, itp.,
 • przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach uczniów  koordynatorom programu,
 • diagnozowanie zespołów klasowych dokonywane pod kątem uzdolnień uczniów,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań, wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy,
 • zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp.,
 • wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju.

   

  ZADANIA WYCHOWAWCY

 • zebranie informacji (np. wywiad, ankieta, dokumentacja pozaszkolna) na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole,
 • gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych ucznia w trakcie nauki w naszej szkole,
 • stały kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia,
 • wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań.

   

  V. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA ZAINTERESOWAŃ   I  UZDOLNIEŃ

 • informowanie (wychowawca, nauczyciel opiekun oraz nauczyciel przedmiotu) na bieżąco rodziców                            o postępach dziecka (Dzień Otwarty oraz konsultacje),

 • doskonalenie funkcji wychowawczej rodziny (pedagogizacja rodziców) – wykłady, pogadanki, spotkania, prelekcje, itp.,

 • organizacja doradztwa dla rodziców w zakresie pracy ze zdolnym dzieckiem, zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów  i planowania dalszego ich rozwoju,

 • opieka rodziców i współpraca logistyczno-finansowa ze szkołą w przygotowaniu zajęć dodatkowych  z uczniem (np. wyjazdy na konkurs, zawody, wystawy, spektakle teatralne i filmowe itp.),

 • udział rodziców w konkursach, zawodach, imprezach prezentujących osiągnięcia i umiejętności uczniów.

 • organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzieci prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności,

 • udział  rodziców w zajęciach otwartych,

 • wsparcie Rady Rodziców w działaniach szkoły na rzecz rozwoju ucznia uzdolnionego (np. poprzez finansowanie i prowadzenie zajęć przez zainteresowanych rodziców),

 • wspieranie uzdolnionego dziecka w domu.

   

   

   

  VI.  EWALUACJA PROGRAMU

  Ewaluacja programu prowadzona będzie dwutorowo. Z jednej strony miernikiem stopnia i jakości realizacji programu będą osiągnięcia uczniów w różnego rodzaju konkursach, wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, a z drugiej strony opinie uczniów, rodziców i nauczycieli realizujących program.

  Koordynatorzy programu "INKUBATOR" dokonywać będą analizy osiągnięć uczniów zdolnych co dwa miesiące.