Szkoła Podstawowa w Snowidzy

                     
Przejdź do strony głównej

Czwartek, 15 kwietnia 2021

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozdziałach 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-08-23 21:53przez:
Opublikowano:2016-08-23 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Snowidzy
Odwiedziny:696

  • Brak wpisów.