PROJEKTY, PROGRAMY WEWNĘTRZNE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Projekty i programy realizowane przez szkołę oraz wspierane przez szkołę.

innowacje pedagogiczne.

UMIEM PŁYWAĆ 2020

Projekt powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ 2020 realizowany od października do grudnia 2020r.

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

     Od października tego roku nasza szkoła uczestniczy również w projekcie,, Owoce i warzywa w szkole’’.

MÓJ PIERWSZY BIZNES/SKO

 Projekt z przedsiębiorczości to  lekcja  wos-u poprzez działanie.

SZKLANKA MLEKA

     Od października tego roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie ,,Szklanka mleka’’.

JAK NIE CZYTAM?

Program edukacji czytelniczej „Jak nie czytam” realizowany w roku szkolnym 2017/2018 


1. Cel główny programu:
Rozbudzenie u dzieci  i młodzieży pasji czytelniczej i zainteresowania książką.

"NIC O NAS BEZ NAS"

PROGRAM „Nic o nas – bez nas”

rok szk. 2017/2018

            W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski realizuje program „Nic o nas – bez nas”, polegający na uczeniu się postaw samorządności, pracy w grupie, integracji  i wdrażania twórczych działań na...

"BIAŁO - CZERWONI"

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.” 

(Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

DOBRE SERCE

      W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej w Snowidzy realizowany jest program „Dobre Serce ”, program wzorowany jest na ogólnopolskiej kampanii „Warto być dobrym” oraz „Anioły ze szkoły”.

NA GÓRĘ