PROJEKT „PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE JEST WAŻNE...”

 

 Projekt pn. „Psychologiczne wsparcie jest ważne w życiowym starcie” realizowany przez FUNDACJĘ POMAGANIE PRZEZ WSPIERANIE oraz Gminę Mściwojów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

Opis projektu:

Projekt jest skierowany do uczennic/uczniów SP w Snowidzy oraz SP w Snowidzy z oddziałami gimnazjalnymi w Marcinowicach, SP w Targoszynie oraz ich najbliższego otoczenia (rodziców, nauczycieli). Założenia projektu są odpowiedzią na zdiagnozowane, specyficzne trudności natury psychologicznej z jakimi spotykają się uczennice i uczniowie uczęszczający do w/w szkół. Zdiagnozowane najczęściej występujące problemy uczennic/uczniów :

a) w klasach młodszych SP 0-IV klasa (wiek 6-11 lat):

- zaburzenia koncentracji uwagi

- nadpobudliwość i/lub nadruchliwość psychoruchowa

- problemy emocjonalne wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej/społecznej

- brak kompetencji do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby)

b) w klasach starszych VI –VII SP i II –III Gimnazjum

- agresja słowna, bójki

- konflikty rówieśnicze, cyberprzemoc

- próby z alkoholem i środkami odurzającymi

- konflikty z nauczycielami, niewłaściwe zachowania wobec nauczycieli i pracowników szkoły

- niechęć do nauki, zaniedbywanie obowiązków szkolnych

- łamanie norm i zasad panujących w szkole

- zaburzenia natury psychologicznej: lękowe, depresja, zaburzenia zachowania

Działania podjęte w projekcie spowodują wsparcie uczniów/uczennic w nabywaniu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy. Wzmocnią również proces indywidualnego podejścia do ucznia. Uczeń po opuszczeniu programu będzie określać siebie jako człowieka, który jest wyposażony w kluczowe kompetencje takie jak: aktywność społeczno-zawodowa, ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność wyrażania swojego zdania w grupie, który jest przygotowany do dalszego dobrego funkcjonowania w sferach zawodowej, społecznej, emocjonalnej oraz dalszego samokształcenia

Projekt „Psychologiczne wsparcie jest ważne w życiowym starcie” zakłada utworzenie punktów wsparcia psychologicznego dla uczniów/uczennic zamieszkujących tereny wiejskie i jest skierowany do Szkół Podstawowych w gminie Mściwojów (SP w Snowidzy, SP w Snowidzy z odd. Gim. w Marcinowicach, SP w Targoszynie). Założenie projektu obejmują także:

- organizację pomocy psychologicznej terapii i szkoleń w miejscy dostępnym dla wszystkich grup Benefcjentów - w szkołach

- zakup profesjonalnych narzędzi do diagnozy psychologicznej (testów psychologicznych, programów komputerowych)

- zakup sprzętu do terapii Biofeedback - jako jedynej obecnie skutecznej terapii dla dzieci i młodzieży

 

Cele projektu:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przedwczesnemu zakończeniu edukacji młodzieży dotkniętej problemami wieku dorastania poprzez dostęp do pomocy psychologicznej.

2. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli w kształtowaniu prawidłowych relacji nauczyciel - uczeń oraz rodzice – dziecko.

3. Podniesienie poziomu wiedzy psychologicznej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców w obszarach dotyczących problemów psychologicznych dzieci i młodzieży

 

Projekt zakłada również:

- zapewnienie uczniom/ uczennicom dostępu do terapii Biofeedback jako najlepszej i najskuteczniejszej na chwilę obecną formy terapii dla dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności terapią objęci zostaną uczniowie/uczennice z orzeczeniem i/lub opinią i z zaleceniem do terapii z Poradnii Psych.-Pedagog. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. EEG Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjolog. i psychicznych. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów (min. 30) można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność. Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu.  Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

 

- szkolenia dla rodziców. Zadane polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych dla rodziców na temat:

'Trening umiejętności radzenia sobie z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży z elementami dialogu motywującego' - obejmujący zagadnienia tj.:

- zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez skoordynowanie działań podejmowanych w ramach nauczania i wychowania,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach u dzieci i młodzieży,  

- wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,                                                                                                                                                          

- uczenie technik odmawiania,

- kształcenie umiejętności komunikowania się,

- podstawowe założenia Dialogu Motywującego,

- Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)

Celem warsztatu jest wyposażenie rodziców w narzędzia "miękkie" umożliwiające w sposób efektywny wspieranie dzieci w trudnych dla nich sytuacjach problemowych a także podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

- szkolenia dla nauczycieli. Zadane polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych dla  nauczycieli z dwóch bloków tematycznych:

1. Dialog motywujący jako alternatywa dla systemu nagród i kar - obejmujący zagadnienia tj.:

- Jaka rozmowa wspiera zmianę a jaka jej przeszkadza

- Zmiana jako proces (cykl zmiany wg Prochaska i DiClemente)

- Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany

- Opór przed wprowadzeniem zmiany a odruch naprawiania

- Podstawowe założenia Dialogu Motywującego

- Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)

2. Trening umiejętności radzenia sobie z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży - obejmujący zagadnienia tj.:

- Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez skoordynowanie działań podejmowanych w ramach nauczania i wychowania,

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,

- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach,

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,

- Kształtowanie postaw i zachowań ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rówieśników,

- Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,

- Uczenie technik odmawiania,

- Kształcenie umiejętności komunikowania się,

Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kierunku lepszego rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów a także umiejętności przeciwdziałania w sytuacjach problemowych uczniów/uczennic.

 

- szkolenia z kompetencji cyfrowych dla uczniów/uczennic. Zadane polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych na temat kompetencji cyfrowych- obejmujące zagadnienia tj:

- komunikacja (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością)

- tworzenia cyfrowej informacji (znajomość zagadnień praw autorskich)

- zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, zdrowia i środowiska)

 

Nowa warstwa...
 
NA GÓRĘ