Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2020-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty


WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOWIDZY ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE

 OCENIANIE

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W  SNOWIDZY

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr199/2046/2004);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 roku zmieniające rozporządzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 164/1154/2006);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 zmieniające rozporządzenie           w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 164/1154/2006), (Dz. U. 130/906/2007);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie           w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie            w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów          i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1278);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające     rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania              i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1651);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

 

 

I.  Postanowienia ogólne 

 

 • · Uczniowie szkoły są promowani i klasyfikowani na koniec I semestru i koniec roku szkolnego.
 • · Ocenianiu podlegają:

-          osiągnięcia edukacyjne ucznia,

-          zachowanie.

 • · Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

-          bieżące

-          klasyfikacyjne

-          śródroczne i roczne

-          końcowe.

-           

II. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu         i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 • · Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                o postępach w tym zakresie.
 • Udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowaniu swojego rozwoju.
 • Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,  co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
 • Obowiązującą dokumentację stanowi dziennik elektroniczny Progman.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 • Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 • Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
 • Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole.
 • Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
 • Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 • Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                 o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

III. Zasady oceniania, skala ocen.

 

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

I – od września do stycznia;

II – od lutego do czerwca.

 

 

IV. Ocenianie uczniów w klasach I-III

W edukacji wczesnoszkolnej obowiązującym sposobem oceniania jest ocena opisowa.

W klasach 1-3 wyróżniamy trzy rodzaje oceniania dziecka:

 • · Bieżące:

- odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;

- polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach.

 • · Semestralne:

- ocena jest redagowana pisemnie na koniec semestru szkolnego (styczeń/luty).

 • · Końcoworoczne:

- ocena jest wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego (świadectwo);

Jedyną oceną w skali 1-6, obowiązującą w klasach 0-3, podobnie jak w klasach starszych, jest ocena  z religii. 

W sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie: osiągnięć edukacyjnych, zachowania i osiągnięć szczególnych.

Wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, społecznej, technicznej, ruchowej,zajęć komputerowych jak również języka angielskiego będą oceniane według przyjętej skali:

 • ·Wspaniale
 • · Bardzo dobrze
 • · Ładnie
 • · Postaraj się
 • · Pomyśl
 • · Pracuj więcej

W klasach 1-3 edukacji wczesnoszkolnej w ocenianiu stosuje się następujące symbole, sformułowania i znaki odpowiadające zwrotom słownym przyjętej skali:

 • znaki cyfrowe:

Wspaniale – 6, Bardzo ładnie – 5, Ładnie – 4, Postaraj się – 3, Pomyśl – 2, Pracuj więcej – 1

Znak cyfrowy 1 stawia się w wyjątkowych sytuacjach.

 • stempel z krótką informacją: /Wspaniale/ Bardzo dobrze/ Ładnie/ Postaraj się/ Pomyśl/ Pracuj więcej.

 

 

 • pisemny „Komentarz motywujący” od nauczyciela, typu: /Podziwiam Twoją pracę/ Przyjemnie mi zobaczyć tak starannie wykonaną pracę/ Świetnie sobie z tym radzisz/ Cieszy mnie duży wysiłek włożony w tę pracę/ Cieszę się, że za każdym razem idzie Ci coraz lepiej/ Masz prawo do błędów. Popraw je./ Dzisiaj udało się tyle. Jutro możesz osiągnąć więcej/ Jestem zawsze z Tobą! Możesz liczyć na moją pomoc.

Nauczyciel może zastosować inne formy graficzne oceniania, motywujące ucznia do większego wysiłku i aktywności w postaci naklejek, plakietek, znaczków czy stempelków.

 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

Wspaniale (6) otrzymuje uczeń, który:

 • · posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zintegrowanego w danej klasie,
 • · samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • · biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem danej klasy,
 • · proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 • · osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym lub wojewódzkim,
 • · testy i sprawdziany nauczycielskie wykonuje z zadaniem dodatkowym wykraczającym poza program.

Bardzo dobrze (5) otrzymuje uczeń, który:

 • · opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zintegrowanego w danej klasie,
 • · sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • · rozwiązuje samodzielnie problemu teoretyczne i praktyczne ujęte programem zintegrowanym danej klasy,
 • · potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • · sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiedzy,
 • · bierze udział w konkursach przedmiotowych.

Ładnie (4) otrzymuje uczeń, który:

 • · opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego w danej klasie,
 • · poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 • · pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
 • · potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.

Postaraj się (3) otrzymuje uczeń, który:

 • · nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania zintegrowanego               w danej klasie,
 • · rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności,
 • · potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
 • · potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, złożone wykonuje wyłącznie z pomocą nauczyciela,
 • · opanował wiadomości programu, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień w stopniu zadowalającym.

Pomyśl (2) otrzymuje uczeń, który:

 • · ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 • · rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
 • · to „czerwony sygnał” zwracający uwagę, że trzeba uzupełnić braki.

 

Pracuj więcej (1) utrzymuje uczeń, który:

 • · nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zintegrowanego w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
 • · nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

 

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA

 

Ocena bieżąca:

 • · ustna ocena na tle całej klasy lub indywidualna motywująca do aktywności i wysiłku,
 • · pisemna ocena (zeszyt, karta pracy, sprawdzian, test, dyktando, praca plastyczna, etc.)            w formie stempelka z krótką informacją: /Wspaniale/ Bardzo dobrze/ Ładnie/ Postaraj się/ Pomyśl/ Pracuj więcej/

 

 • · pisemny „Komentarz motywujący” od nauczyciela, typu: /Podziwiam Twoją pracę/ Przyjemnie mi zobaczyć tak starannie wykonaną pracę/ Świetnie sobie z tym radzisz/ Cieszy mnie duży wysiłek włożony w tę pracę/ Cieszę się, że za każdym razem idzie Ci coraz lepiej/ Masz prawo do błędów. Popraw je./ Dzisiaj udało się tyle. Jutro możesz osiągnąć więcej/ Jestem zawsze z Tobą! Możesz liczyć na moją pomoc.
 • · nauczyciel może zastosować inne formy graficzne oceniania, motywujące ucznia do większego wysiłku i aktywności w postaci naklejek, plakietek, znaczków, czy stempelków.

PRACE PISEMNE

 

   Uczniowie piszą sprawdziany (kartkówki, testy, dyktanda, „Małe co nieco”, etc.) zaplanowane zgodnie z rozkładem materiału i dotyczą one materiału bieżącego. Pozwalają ocenić osiągnięcia dziecka w danym okresie, sprawdzają trwałość zdobytych umiejętności, uwidaczniają postępy, wykrywają problemy. Także uczą dziecka systematyczności, koncentracji, spostrzegawczości, jak również czytania ze zrozumieniem.

   Prace gromadzone są przez nauczyciela przedmiotowego i udostępniane do wglądu rodzicom na tzw. „Dyżurach dla rodziców” oraz wywiadówkach.

Wszystkie prace pisemne kontrolne (kartkówki, testy, sprawdziany, „Małe co nieco”, etc.) są punktowane w skali 0-100%. Za wykonanie każdego zadania uczniowie zdobywają określoną ilość punktów. Za sprawdzian dzieci otrzymują stempelek ( w zależności od ilości uzyskanych procentów).

Ilość zdobytych punktów przeliczana jest wg stałej skali:

 

Powyżej 100% - wspaniale

100%- 90%- bardzo dobrze

89%- 75%- ładnie

74%- 50%- postaraj się

49%- 25%- pomyśl

24%-0%- pracuj więcej

 

Kryteria oceny dyktanda:

0 bł.- wspaniale

1 bł.- bardzo dobrze

2-3 bł.- ładnie

4-5 bł.- postaraj się

6-7 bł.- pomyśl

8 i więcej bł.- pracuj więcej

 

 

Nauczycie przy wystawianiu ocen bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy:

 • · z edukacji plastycznej i technicznej uwzględnia: estetykę pracy, zaangażowanie dziecka, ilość wykorzystanych materiałów do wykonania pracy, lad i porządek na stanowisku pracy,
 • ·z edukacji muzycznej uwzględnia: aktywność na zajęciach, stopnień indywidualnego zaangażowania ucznia,
 • · z edukacji ruchowej uwzględnia: stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonane ćwiczenie, udział w grach i zabawach…

   Ocenie podlega także stan zeszytu przedmiotowego/ zeszytu ćwiczeń, tj.: staranność prowadzenia, czytelność pisma, dokładność zapisywania notatek i prac domowych, itp., w dowolnym momencie semestru.

 

PRACE DOMOWE

 

   Uczeń zobligowany jest do rzetelnego i systematycznego odrabiania prac domowych. W miesiącu dopuszcza się jedno nieprzygotowanie, obowiązkowo zgłoszone przed lekcją.

 

 • · Za nieprzygotowanie się do lekcji (brak przyborów, podręczników, materiałów) oraz brak pracy domowej uczeń otrzymuje „MINUS”. Za 5 minusów uczeń otrzymuje wpis do dziennika: „Popraw się” (1).
 • · Uczeń również otrzymuje „PLUS” za regularne i staranne odrabianie prac domowych. Za 5 plusów otrzymuje wpis: „Bardzo dobrze” (5).

V. Ocenianie uczniów z zachowania w klasach I – III.

 

Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.

Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :

- opinię innych nauczycieli uczących ucznia,

- opinię niedydaktycznych pracowników szkoły,

- opinię kolegów i koleżanek,

- samoocenę ucznia.

Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią.

 Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

- oceny z zajęć edukacyjnych,

- promocje do klasy programowo wyższej.


Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom;

h) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

 

Ocena zachowania ucznia ma odzwierciedlenie w następujących kategoriach zapisanych w dzienniku elektronicznym:

Udzielanie pomocy innym, uprzejmość, życzliwość

Stosunek do dorosłych osób i kolegów

Obowiązkowość

Dbałość o porządek

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, odporność na stres

Samodzielność

Umiejętność współpracy w grupie

Aktywność

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Zachowanie podczas zajęć.

(Załącznik 1)

-TABELA OCENY POSTĘPÓW W ZACHOWANIU

 

Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania, według poniższych kryteriów:


A- uczeń reprezentuje postawę wzorową

B- uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą   
C- uczeń reprezentuje postawę dobrą
D- uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą

 

Kryteria oceny bieżącej zachowania:


A– Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych                i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

B – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach   i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
C – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia.  Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

 

 

  W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje              w zeszycie korespondencji i w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel może stosować inne formy oceniania i motywowania uczniów, np. naklejki, plakietki, pieczątki itp. Pod koniec każdego miesiąca nauczyciel ocenia zachowanie ucznia stosując ww. symbole, co odnotowuje w dzienniku elektronicznym i w tabeli oceny postępów w zachowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Ocenianie uczniów w klasach IV – VIII i klasach gimnazjalnych

1. Ogólne zasady Oceniania:

 

1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.

3.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

4.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

5.  Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:

 • · wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • · sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • · warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Wymagania edukacyjne, o których mowa, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.

Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) Informacje, o których mowa, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom poprzez ich podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli.

2. Ocenianie bieżące:

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, odbywa się w następujących formach:

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

3) kartkówki - sprawdziany pisemne trwające i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;

5) dyktanda;

6) ćwiczenia i zadania praktyczne;

7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;

8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

9) prace długoterminowe i prace projektowe;

10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w  pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu.

4. Kartkówki, o których mowa w pkt 3, nie wymagają zapowiadania.

5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna  w danym dniu.

7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.

8. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien zakres materiału, oceny bieżące wg skali: od 1 do 6. Uczeń może otrzymać z prac klasowych, sprawdzianów, w których dodane są zadania                 z poziomu ponadpodstawowego oceny wg następujących kryteriów, obejmujących procent ich wykonania:

 

100 % celujący

99 % - 95 % bardzo dobry +

94 % - 90 % bardzo dobry

89 % - 80 % dobry +

79 % – 70 % dobry

69 % – 60 % dostateczny +

59 % - 50 % dostateczny

49 % - 40 % dopuszczający +

39 % - 30 % dopuszczający

29 % - 15 % niedostateczny +

14 % - 0 % niedostateczny

 

Uczniowie z obniżonymi wymaganiami:

100 % – 91 % celujący

90 % - 88 % bardzo dobry +

87 % - 86 % bardzo dobry

85 % - 75 % dobry +

74% - 66 % dobry

65 % - 55 % dostateczny +

54 % - 46 % dostateczny

45 % - 33 % dopuszczający +

32 % - 21 % dopuszczający

20 % - 10 % niedostateczny +

9% - 0% niedostateczny

 

Pozostałe prace klasowe przeliczane są na oceny wg poniższych kryteriów:

100 % - 95 % bardzo dobry +

94 % - 90 % bardzo dobry

89 % - 82 % dobry +

81 % - 75 % dobry

74 % - 65 % dostateczny +

64 % - 56 % dostateczny

55 % - 46 % dopuszczający +

45 % - 36 % dopuszczający

35 % - 17 % niedostateczny +

16 % - 0 % niedostateczny

 

9. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się         z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

11. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.

12. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika elektronicznego i podaje uczniom do wiadomości:

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na wniosek poprzez:

1) umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły;

2) wypożyczenie pracy do domu, z obowiązkiem jej zwrotu w terminie ustalonym przez nauczyciela.

15. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.

16. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w pkt 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.

17. Zasada, o której mowa w pkt. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.

18. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości          i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.

19. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości           i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.

20. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.

21. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:

1) jeden raz w ciągu semestru - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze             1 godziny tygodniowo;

2) dwa razy w ciągu semestru - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.

 

3. Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne

§1

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne;

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.

4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych, nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu            i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.

5. Uzasadniając ocenę zachowania, nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

 

 

 

§2

 

Począwszy od klasy IV, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się          w stopniach według skali:

 • · stopień celujący – 6;
 • · stopień bardzo dobry – 5;
 • · stopień dobry – 4;
 • · stopień dostateczny – 3;
 • · stopień dopuszczający – 2;
 • · stopień niedostateczny – 1.

 

2. Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali:1-6. Oceny mogą zawierać plus.

3. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są według następujących kryteriów:

Celujący może otrzymać uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania programowe nauczania przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje zadania nietypowe, wykraczające ponad program nauczania tej klasy, stopień celujący otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych wymaganiami programowymi nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów          w zakresie pełnym;

Dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wymagań określonych programem nauczania         w danej klasie, ale opanował je na poziomie rozszerzonym, przekraczającym wymagania podstawowe oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

Dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym podstawowych wymagań programowych w danej klasie oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o podstawowym stopniu trudności;

Dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wymagań koniecznych, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia koniecznej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki                 w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

 

* Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia przy wykonywaniu zadań, wywiązywanie się z obowiązków, przygotowanie do lekcji, a także osiągnięcia w konkursach i zawodach na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

5. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciel przedmiotu powiadamia ucznia podczas zajęć edukacyjnych o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej. O innych przewidywanych ocenach nauczyciel każdego przedmiotu informuje uczniów na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

6. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciel - wychowawca informuje na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych. Fakt ten rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają podpisem złożonym na obowiązującym w danym roku szkolnym druku, przygotowanym przez nauczyciela – wychowawcę.

7. O innych przewidywanych ocenach nauczyciel - wychowawca pisemnie informuje rodziców (opiekunów prawnych) na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

8. Przewidywana ocena (pozytywna) nie jest ostateczna i może ulec zmianie do rady klasyfikacyjnej. Nauczyciel nie może jednak zmienić przewidywanej oceny na ocenę niedostateczną.

§3

Ocena z zachowania

 

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 • · wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • · postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 • · dbałość o honor i tradycje szkoły
 • · dbałość o piękno mowy ojczystej
 • · dbałość i bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • · godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • · okazywanie szacunku innym osobom.

 

Ocena semestralna jest średnią: 

 • · oceny punktowej
 • · oceny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 • · oceny klasy
 • · samooceny

2. Ocenę śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według  następującej skali:

 

 

 • ·wzorowe         wz
 • ·bardzo dobre      bdb
 • ·dobre            db
 • ·poprawne         pop
 • ·nieodpowiednie     ndp
 • ·naganne           ng

 

3. Przy ustalaniu oceny punktowej z zachowania za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt w wysokości 100 pkt, który każdy uczeń otrzymuje co miesiąc (czyli 500 pkt w semestrze). Jest on równoważny ocenie dobrej. Punkty będą podliczane semestralnie. Rodzice mogą na bieżąco kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci.

 

4. Skala ocen i ustalona punktacja na dana ocenę:

                                                             od                            do

 • · naganne                  - ∞                            0
 • · nieodpowiednie             1                            129
 • · poprawne                 130                           329
 • · dobre                    330                            599
 • · bardzo dobre              600                            729
 • · wzorowe                 730                            + ∞

 

z zastrzeżeniem, że:

 • Uczeń, który uzyskał w miesiącu poprzedzającym dany miesiąc -200 pkt z zachowania, otrzymuje zakaz udziału w imprezach, wyjazdach i uroczystościach, organizowanych przez szkołę, aż do poprawy swojego zachowania.
 • Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) powyżej 250 punktów ujemnych.
 • Uczeń posiadający powyżej 500 ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo dobrego.

 

Uczeń może uzyskać punkty za:

 

Nazwa uwagi

Charakter uwagi

Liczba punktów

arogancja 1   

Negatywna

-20

arogancja 2   

Negatywna

-30

arogancja 3               

Negatywna    

-50

brak kultury osobistej

Negatywna

-10

brak kultury osobistej 2        

Negatywna    

-20

do dyspozycji wychowawcy 1

Pochwała

10

do dyspozycji wychowawcy 2

Pochwała

20

do dyspozycji wychowawcy 3

Pochwała

30

do dyspozycji wychowawcy 4

Pochwała

50

działalność charytatywna 1  

Pochwała

30

działalność charytatywna 2  

Pochwała       

50

fałszowanie dokumentów, podpisów

Negatywna    

-50

farbowanie włosów   

Negatywna

-50

frekwencja     

Pochwała

50

kradzież         

Negatywna

-50

kultura osobista         

Pochwała       

20

makijaż

Negatywna

-10

negatywne uwagi wychowawcy 1    

Negatywna

-30

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w stołówce szkolnej lub autobusie

 Negatywna   

-10

Nieprzynoszenie usprawiedliwienia w terminie (każdorazowo)

Negatywna    

-5

niestosowanie się do regulaminu pracowni komputerowej           

Negatywna

-20

Nieusprawiedliwiona godzina

Negatywna

-5

nieusprawiedliwione godziny 2

Negatywna    

-10

nieusprawiedliwione godziny 3

Negatywna    

-15

nieusprawiedliwione godziny 4        

Negatywna    

-20

nieusprawiedliwione godziny 5

Negatywna    

-25

nieusprawiedliwione godziny 6

Negatywna

-30

nieusprawiedliwione godziny 7

Negatywna

-35

nieusprawiedliwione godziny 8

Negatywna    

-40

Nieuzasadnione spóźnienie   

Negatywna    

-5

Niewłaściwe obuwie

Negatywna

-10

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.      

Negatywna

-10

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą.            

Negatywna

-10

niewykonywanie poleceń nauczyciela 1

Negatywna

-10

niewykonywanie poleceń nauczyciela 2

Negatywna    

-20

Niszczenie mienia szkolnego i innych uczniów

Negatywna

-50

Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów.       

Negatywna    

-20

Opuszczanie na przerwie budynku/terenu szkoły/ klasy w czasie lekcji bez zezwolenia.

Negatywna

-10

Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu.

Negatywna    

-50

Pochwała dyr. szkoły - GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ.

Pochwała

50

Pomoc w nauce         

Pochwała

30

Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej  

Pochwała       

50

praca na rzecz klasy 1           

Pochwała       

30

praca na rzecz klasy 2

Pochwała       

50

praca na rzecz szkoły

Pochwała

50

projekt

Pochwała

50

projekt

Pochwała

20

projekt

Pochwała

10

projekt

Pochwała

5

przeciwstawianie się przejawom brutalności

Pochwała

50

przeszkadzanie na lekcjach10

Negatywna

-10

przeszkadzanie na lekcjach20

Negatywna    

-20

Przygotowanie akademii i imprez szkolnych oraz udział w nich

Pochwała

30

Reprezentowanie szkoły - sport

Pochwała

50

Strój galowy   

Pochwała       

5

ubliżanie, wulgarne słownictwo, bójka, cyberprzemoc1     

Negatywna    

-30

ubliżanie, wulgarne słownictwo, bójka, cyberprzemoc2

Negatywna    

-50

Ucieczka        

Negatywna    

-50

Ucieczka z wybranych lekcji.

Negatywna    

-10

Udział w konkursie na szczeblu powiatowym

Pochwała

30

Udział w konkursie na szczeblu szkolnym

Pochwała

20

Uzawodowienie         

Pochwała

30

Wykroczenia np. wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu itp.

Negatywna

-50

Wzorowe czytelnictwo ( najlepszy czytelnik klasowy - miejsce punktowane: 1-3)

            Pochwała

30

Wzorowo wywiązujesz się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Pochwała

10

Wzorowo wywiązujesz się z obowiązków dyżurnego klasowego.

Pochwała

5

Za zajęcie miejsca punktowanego (1-3) w konkursie międzyszkolnym.

Pochwała

50

Za zajęcie miejsca punktowanego (1-3) w konkursie szkolnym.

Pochwała

30

zaśmiecanie otoczenia

Negatywna

-5

zawody sportowe1    

Pochwała

30

zawody sportowe2    

Pochwała

50

złe zachowanie w autobusie, na wycieczce 1

Negatywna    

-30

złe zachowanie w autobusie, na wycieczce 2          

Negatywna

-50                  

 

 

5. Dopuszcza się stworzenie przez administratora idziennika (na prośbę nauczyciela), nowej kategorii  w punktacji zachowania.

 

6. Punkty będą notowane w dzienniku elektronicznym.

7. Ocenę semestralną i roczną zachowania wyznacza się według skali:

1 - 1,74 - naganne

1,75 – 2,74  nieodpowiednie

2,75 – 3,74  poprawne

3,75 - 4,74  dobre

4,75 - 5,74  bardzo dobre

5,75 - 6   wzorowe

 

Załączniki:

1.Karta samooceny.

2.Karta oceny przez nauczycieli.

3. Karta oceny przez klasę.

                                                                                             

Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ciągłej analizie i ewaluacji (ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców, wymiana spostrzeżeń w zespołach klasowych i zespołach nauczycielskich).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

SZKOŁA  PODSTAWOWA W  SNOWIDZY

 

TABELA  OCENY   POSTĘPÓW  W ZACHOWANIU

 

UCZEN/NICA……………………………………………………      ROK  SZKOLNY …………………………………..

 

<


1.

UDZIELANIE POMOCY INNYM,

UPRZEJMOŚĆ,

ŻYCZLIWOŚĆ

 

 

IX

 

 

X

 

 

XI

 

 

XII

 

 

 

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

 

V

 

 

VI

 

 

UWAGI

2.

STOSUNEK DO DOROSŁYCH OSÓB I KOLEGÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

OBOWIĄZKOWOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

DBAŁOŚĆ O PORZĄDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH, ODPORNOŚĆ NA STRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SAMODZIELNOŚĆ