Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. DLA RODZICÓW

DLA RODZICÓW

WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCHZ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOWIDZY

 

Podstawa prawna:

 

Art. 22ak ust. 1-7 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późniejszymi zmianami)

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 

 

Zasady korzystania z podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej, udostępnianych uczniom Szkoły Podstawowej w Snowidzy:

 

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których        zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 

2.       Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 

3.       Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 

4.       Biblioteka nieodpłatnie:

1)    wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2)    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

3)    przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.

 

5.     Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.

 

6.       Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Szkole Podstawowej w Snowidzy.

 

7.       Na początku roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Potwierdzeniem odbioru jest karta wypożyczeń.

 

8.       W terminie wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

 

9.       Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)    uczniowie są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)    uczniowie w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi;

3)    uczeń ma obowiązek obłożyć podręczniki w foliowe oprawy, nie pozostające trwale na książkach; okładki są własnością ucznia i zostają zdjęte z książek po zakończeniu ich użytkowania;

4)    zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5)    uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6)    z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7)    podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 

10.  Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 

1)    uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)    w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

 

11.  Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia podręczników należących do zbiorów biblioteki, stwierdzone przy ich zwrocie. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza, szkoła może żądać od rodziców ucznia kupna nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu, zgodnie z obowiązującymi cenami. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Koszty zakupu podręcznika zwracane są na konto szkoły.

 

 

12.                       Z niniejszymi Warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnychz biblioteki szkolnej zapoznaje uczniów wychowawca klasy na zajęciach wychowawczych w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na zebraniu z rodzicami.  Fakt ten potwierdzony jest podpisem uczniów i rodziców na liście według załączonego wzoru.

 

 

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

R o d z i c u!

Zadbaj o to, aby Twoje dziecko nie uginało się pod ciężarem szkolnego tornistra!

Przy zakupie tornistra/plecaka zwróć szczególną uwagę na:

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik?

Przypominamy rodzicom zasady płatności za podręczniki - zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
NA GÓRĘ