Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Snowidzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spsnowidza.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Kuna, e-mail: spsnowidza@msciwojow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 871 83 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku głównego Szkoły Podstawowej w Snowidzy, Snowidza 91a

W odległości  ok. 200 metrów od wejścia głównego do budynku szkoły znajduje się przystanek autobusowy

Wejście do budynku szkoły

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

  1. główne - Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.
  2. Boczne 1 - Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, umiejscowione jest od strony terenu boisk szkolnych, placu zabaw i terenu zielonego, drzwi dwuskrzydłowe,  stwarza bariery architektoniczne.
  3. Boczne 2 – Pojedyncze i wąskie drzwi,  Stwarzają barierę architektoniczną

 

Dostępność budynku

 

Szkoła posiada 2 kondygnacje -  parter i pierwsze pietro. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów. Brak windy

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

 Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych- wejście główne.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Dostępność parkingu

Szkoła posiada 2 parkingi wewnętrzne – pierwszy mniejszy - wjazd od drogi powiatowej, drugi większy - wjazd od drogi gminnej. Parkingi są dostępne w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych głównych do budynku  znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Od strony parkingu dużego do głównego wejścia brak schodków, jednak, aby dotrzeć na korytarz na parterze należy pokonać kilka schodków.  nie ma tu podjazdu dla wózków – wejście bez barier możliwe jest tylko furtką - wejście 2- od strony terenu zielonego

 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze . Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

NA GÓRĘ