JAK NIE CZYTAM?

Program edukacji czytelniczej „Jak nie czytam” realizowany w roku szkolnym 2017/2018 


1. Cel główny programu:
Rozbudzenie u dzieci  i młodzieży pasji czytelniczej i zainteresowania książką.


2. Cele szczegółowe:
• zapoznanie uczniów ze sposobem korzystania z biblioteki i czytelni,
• rozwijanie wyobraźni, mowy i aktywności intelektualnej dzieci,
• nawiązanie bliskiego i ciepłego kontaktu z osobą czytającą,
• wypracowanie nawyku głośnego czytania w gronie rodziny,
• wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu,
• nabywanie umiejętności wyrażania własnych emocji związanych z przeczytanym tekstem,
• zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
• zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci,
np. Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy i twórczością bajkopisarzy,
• przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek.

3. Metody realizacji programu:
- metody oparte na słowie (czytanie, pogadanka, opis),
- metody oparte na działaniu (wykonanie zakładki, książeczki, projektu okładki),
- powtarzanie ( częste utrwalanie wiadomości),
-metody konwencjonalne (ustne sprawdzenie wiedzy, rozmowy, konkursy).

4. Formy realizacji programu:
- praca jednostkowa (zróżnicowana)
- praca zbiorowa
- praca grupowa

5. Środki realizacji:
- książki, czasopisma dla dzieci, rekwizyty teatralne, poradniki metodyczne, zbiory bajek, wierszy, opowiadań, płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez aktorów, materiały plastyczne, itp.

6. Harmonogram działań:
• cykliczne warsztaty czytelnicze dla klas 0-3 szkoły podstawowej,
• współpraca z nauczycielami języka polskiego i wychowawcami,
• opieka nad książkami w bibliotece szkolnej, wymiana książek  i darowanie książek do biblioteki szkolnej,
• organizacja konkursów czytelniczych dla dzieci,
• organizacja akcji promujących czytanie.


7. Zadania do realizacji:
WRZESIEŃ
1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrabianiu zachowań i działań świadomego czytelnika:
• doposażenie biblioteczki książkami przyniesionymi z domu oraz zakup potrzebnych lektur,
• wypożyczanie książek chętnym dzieciom,
• omówienie zasad korzystania z książek,
• spotkanie czytelnicze pod hasłem „Czytanie jest trendy”.

PAŹDZIERNIK
1. Zapoznanie dzieci ze zbiorami biblioteki, zachęcanie do spędzania wolnego czasu z książką.
3. Zbiórka książek i czasopism dla dzieci – wzbogacenie bazy biblioteki.
4. Wspólne czytanie wybranych bajek – warsztaty czytelniczo-plastyczne.

LISTOPAD
1. Przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów:
• głośne czytanie wybranych fragmentów książek,
• oglądanie ilustracji przedstawiających postaci słuchanych utworów,
• inscenizowanie ruchem bajek , opowiadań, baśni,
• tworzenie dialogów z wykorzystaniem pacynek i teatrzyku.
2. Przybliżanie bohaterów lektur szkolnych – warsztaty czytelnicze.

3. Konkurs na zakładkę do książki (klasy 0-6), konkurs na selfie z książką w tle (klasy 7- 2 i 3 gimn.).

GRUDZIEŃ
1. Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej,
plastycznej, muzycznej i ruchowej o tematyce związanej ze Świętami
Bożego Narodzenia:
• wykonanie prac plastycznych – bożonarodzeniowych mandali i aniołków
2. Przybliżanie książki jako źródła informacji:
• przynoszenie własnych książek,
• zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Polsce
i UE na podstawie literatury (np. „Dziewczynka z zapałkami”).

STYCZEŃ
1. Adaptacja pomieszczenia bibliotecznego w budynku w Snowidzy.
2. Feryjne warsztaty biblioteczne – „Moja książka”. 


LUTY
1. Wykorzystanie literatury (bajek, baśni, wierszy) do zabaw relaksacyjnych:
• słuchanie bajek relaksacyjnych w celu eliminowania zmęczenia, napięć,
• wykonanie ilustracji do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce
wyciszającej, składanie ich w całość, praca zespołowa.
2. Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć a także
umiejętności dzielenia się nią z innymi:
• naprawianie zniszczonych książek, wymiana książek wśród uczniów.


MARZEC
1. Przybliżenie historii książki:
• „Książka dawniej i dziś” – słuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji,
2. Zapoznanie z różnymi rodzajami książek:
• oglądanie książek w bibliotece ułożonych według rodzajów, przeznaczenia,
czytelnika, do którego jest kierowana.


KWIECIEŃ
1. Przybliżanie autorów książek dla dzieci : Julian Tuwim, Jan Brzechwa:
• słuchanie opowiadań, oglądanie zdjęć, pogadanki na temat autorów,
•zorganizowanie bibliotecznego konkursu plastycznego dla dzieci na temat
utworów, np. Jana Brzechwy.

MAJ
1. Przybliżanie autorów literatury europejskiej:
• słuchanie bajek H.Ch. Andersena, Braci Grimm, Ch. Perrault ze
wskazywaniem na mapie Europy państw, z których pochodzą,
2. Zapoznanie z różnorodnością mediów – oglądanie i omawianie filmów
edukacyjnych dla dzieci.


CZERWIEC
1. Podsumowanie działań.

 

8. Ewaluacja programu
W/w program, w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu
następujących rezultatów:
- doskonaleniu umiejętności językowych;
- poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;
- rozwijaniu pamięci i wyobraźni;
- wyciszeniu i większej gotowości do nauki;
- rozwojowi inteligencji emocjonalnej;
- poprawie poczucia własnej wartości uczniów;
- wzrostowi czytelnictwa.

 

Opracowała Joanna Bigus

Nauczyciel bibliotekarz

NA GÓRĘ